គោលនយោបាយអាទិភាព ៩ ចំណុចរបស់គណបក្ស ភ្លើងទៀន

0
78

NEWSWEEK

សមាជិក-សមាជិកាគណបក្សភ្លើងទៀនដុតដៃដុតជើងត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចសម្រាប់ក្តីសុបិន្តរបស់ខ្លួន គឺក្តីសុបិន្តនៃជ័យជំនៈប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ខ្មែរគ្រប់គ្នា!
Members of Candle Light Party have well resiliently prepared to reach out our dream, the dream of democracy for all Khmers!

We don’t spam! Read our privacy policy[link] for more info.

Previous articleសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានគណបក្ស ភ្លើងទៀន ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣
Next articleសារនយោបាយអាទិភាព ៥ ចំណុចគណបក្ស ភ្លើងទៀន

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here