សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ថ្ងៃទី ១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

0
10

NEWSWEEK

សមាជិក-សមាជិកាគណបក្សភ្លើងទៀនដុតដៃដុតជើងត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចសម្រាប់ក្តីសុបិន្តរបស់ខ្លួន គឺក្តីសុបិន្តនៃជ័យជំនៈប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ខ្មែរគ្រប់គ្នា!
Members of Candle Light Party have well resiliently prepared to reach out our dream, the dream of democracy for all Khmers!

We don’t spam! Read our privacy policy[link] for more info.

Previous articleសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ២០២២ ស្ដីពី លទ្ធផលនៃជំនួបរវាងតំណាងគណបក្សភ្លើងទៀន ជាមួយតំណាង គ.ជ.ប
Next articleសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ 

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here